Familien Horne

Gården Horne, Hyllestad i Sogn og Fjordane

Horne gård

Avskrift av bydgeboka, bind I, side 147:
“Horne er den nordlegaste garden i Hyllestad i Sogn og Fjordane, og grensar i nord og aust til Fjaler kommune. Det kan vere freistande å sjå namnet Horne som ei oppkalling etter fjellet. Jamfør «horn» i tydinga spiss fjelltopp. Men ei meir sannsynleg forklaring ligg visstnok i tydinga hjørne eller vinkel, og at det dermed er den svingen elva gjer som er opphavet til namnet. (Sett ovenfra ser den delen av elven ut som et horn. På nord-Jylland i Danmark har vi også en gård som heter Horne og der har vi også en elv som gjør en sving, så i gammel tid var det nok naturlig å kalle gården horne). For her i hellinga ved elva var den første busetnaden.
På Horne er det myr-jord og skred-jord. Og at folket her har streva med å rydde skred-jorda fram gjennom tidende, er det er dei lange steingardane eit talande vitnemål om. Men åkerbruket var utsett både for frostskade og flaum. Derimot har skogen hatt mykje å seie for gardsdrifta. Tjore-brenning finst det spor etter fleire stader i utmarka. Her var ein betydeleg produksjon av fisketønner i eldre tid, og garden har hatt sagbruk. Den gamle eldstova på bruk 3 er sikkert bygd av eigen skog. Årstalet 1703 innskore i tømmeret fortel at dette er eit av dei eldste husa i Hyllestad. Den lokale tradisjonen stemmer med at det måtte ha vore Anders Ivarson som bygde dette huset. Han skal og ha planta den eldgamle apalen som står på bruket. Tidleg på 1600-talet var det berre eitt gardsbruk på Home, men for 1700 var det komme eitt til. På 1800-talet vart tre husmannsplassar skilde ut som eigne bruk. Det var Kvia i 1838, og Hornslia og Homsdalen i 1884. Ei tid var det og ein plass kalla Trollespad under Hornslia. I 1645 var det tre hushald på Horne, med i alt 8 vaksne personar, og hvor lenge det har budd folk her er vanskelig å si.”

Så hvorfor fikk vi navnet Horne, når Hans Hansson (1891-1965) eide og drev Haugland gård i Flekke i Sunnfjord, og den nye person-navnloven ikke kom før i 1923? Vel, bak det hele er det en litt morsom historie: Hans Hansson Horne var født på Horne, førstefødte gutt og dermed odelsgutt. Men så traff han den vakre Ingeborg Tollaksdatter (1896-1971) fra Haugland gård. Alle hennes brødre hadde emigrert til USA og hun var nå den eneste som kunne overta gården etter sine foreldre. Når da Hans så at han kunne velge mellom Horne og Haugland gård, så var valget enkelt: Haugland hadde bedre jord, var større og lå ned til Flekke-fjorden. Men noen i familien sa at det var fordi Ingeborg Tollaksdatter skulle ha vært så sta og vanskelig, og det var derfor hun ikke ville flytte til Horne, men det er lite troverdig. Hun så nok også at Haugland var en bedre/større gård, og at det var grunnen til at hun ikke ville flytte. “Happy wife…happy life”