Prestekone får Kong Christian den V på besøk i Oppdal: Elen Andersdatter Opdal

Gjølmesli familien –> Prestekone Ellen Andersdatter Opdal f: 1637 i Oppdal d: 1704 i København

Stamtavle over familien Bernhoft (side36): Død 67 A. gl., i Kbhvn. /begr. i Holmens Kirke), hvor hun havde opholdt sig siden 1699. Hun boede paa Haacher i Opdal og betalte da i Kjolepenge, Leilænd.- og Proviantskat 4 Rdlr. 2 Ort 4 Skill.

Hun omtales som en Kvinde med megen Forstand og Lærdom, der beskjeftigerede sig med literære Sysler, og har ved sine poetiske Arbeider erhvervet sig et Navn i Samtiden. uden at dog nogen af disse hendes Frembringelser er bevaret i nutiden. Hun siges dog at være Forfatterinde af Salmen: “Jesu styr du mine Tanker” (Landstads Salmebog). Hun er en af de faa Kvinder fra det 17de Aarhundrede, hvis Navn i Egenskab af “lærd” er bevaret til vore Dage. At hun som Præstekone i Opdal, omringet af mange Børn og optaget med Tilsyn af en stor Husholdnings Sysler, af Gjæster og endog af Eleverne ved den af Manden oprettede Skole, hvilke alle havde sit Ophold paa Præstegaarden, neppe har havt megen Tid tilovers for sine literære Interesser, er vel rimeligt. Opdals Præstegaard var nemlig et Hospitium for alle Forbireisende; den var af Hensyn hertil ogsaa tilstaaet adskillige Friheder.

I 1685 overnattede saaledes endog Kong Christian den V. med stort Følge paa Reisen til Thjm. “den første Nat i Opdals Præstegaard, den anden i Meldalen”. De boglige sysler synes først at have skaffet hende fuld Glæde, efterat hun havde fristet den tunge Sorg at miste sin Mand og sin Søn, begge i foholdsvis yngre Alder, og da hun, maaske paa Grund heraf, led af en nedbrudt Helbred. Hendes økonomiske Stilling var ogsaa trykkende, og hun sees i den Anledning at have indvilget en Ansøgning til Statholderen. I denne Tid, da hun synes at have lidt aandelige Anføgtelser, har hun øiensynlig fundet trøst og Glæde i Johannes Binchs “Skat over al Skat, den dyre trofaste Jesu Skat”, hvis Oversættelse fra Tydsk hun leverede til Utgivelse 1699, dediceret til Dronning Louise af Danmark i anledning hendes Kroningsfest 1700 15/4. Den ledsagedes af 3Ærververs, hvoraf de to vare digtede af hendes Sønner, det tredie af Mag. Joh. Dorschæus (f. 1661 26/4, d. 1706 19/11, Hofprædikant hos Chr. V). Samtidig besørgede hun utgivet 2 Salmesamlinger, digtede af hendes Sønner Hans og Anders Bernhoft, den siste ledsaget med en af hende selv forfattet Dedication. Jöcher bemærker om hende: “Helena Opdall, ein gelehtes dänisches Frauenzimmer und Wtiwe Johan Bernhofts, schrieb Daniam und anders mehr..” Schönau betvivler imidlertid, at hun har skrevet andet end Oversættelsen af “Skat over al Skat”, hvilket han forøvrig roser meget. Formodentlig reiste hun 1699 til Kbhvn., hvor hun levede sine sidste Aar, og hun havde Omgang med de bedste Kredse, navnlig hos Grevinde Schack, til hvem hun dedicerede ovennevnte Salmedigtning. Hendes Portræt skal findes i Opdals Kirke.

Mer litteratur om Elen Opdal: A. Thuras Gynæc. Dan. litterat., 38. Jöchers gelehrt. Lex., III. 1079. Worm Lex., III. 73. Schönaus Lærde Fruentimmer, II. 1103 og 1557. Erlandsens Biogr. Efterr.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *